Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser
 

Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra Aspect Networks ApS, Dynamovej 11 C, 2730 Herlev, CVR-nr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår som en del af aftaleindgåelsen. Kundens opmærksomhed henledes navnlig på pkt. 1.4 og 2.3 (forsinket betaling), 1.8 og 2.15 (ansvarsbegrænsninger) og 2.16 (transport af rettigheder).

 

Salg af varer
 

1.1             Tekniske informationer
Tekniske oplysninger på Aspect Networks' hjemmeside er kun vejledende. Kunden er selv ansvarlig for at sikre sig, at oplysninger er opdaterede og i overensstemmelse med det ønskede.

 

1.2             Levering og leveringstid
Leveringen foretages ab lager fra en af Aspect Networks' lokaliteter. Medmindre andet er aftalt, beregnes forsendelsesomkostninger ved afslutning af bestilling og tillægges automatisk. Ved afhentning tillægges afhentningsgebyr. Alle oplyste leveringstider er anslåede. Alle lagervarer forventes leveret 1-2 hverdage efter bestilling, såfremt bestilling er foretaget på hverdage inden kl. 14. Kunden vil blive gjort opmærksom på evt. ændret leveringstid, såfremt den anslåede leveringstid måtte blive overskredet væsentligt. Kunden fraskriver sig alle misligholdelsesbeføjelser som følge af forsinkelse. Ved bestilling af ikke-lagervarer kan kunden dog annullere sin bestilling, såfremt Aspect Networks ikke har leveret varen inden 14 hverdage efter bestillingen. Såfremt levering ikke kan ske som følge af kundens forhold, påhviler alle omkostninger i forbindelse med returnering og eventuel opbevaring kunden.

 

1.3             Ejendomsforbehold
Aspect Networks forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Kunden forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er erlagt.

 

1.4             Betaling                                                                                            Alle fakturaer udstedt af Aspect Networks er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. Aspect Networks er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr. 100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for noget krav mod Aspect Networks, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

1.5             Mangler og reklamation
Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks give Aspect Networks besked herom. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Hvis Aspect Networks anerkender reklamationen, kan Aspect Networks frit vælge mellem at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt Aspect Networks anmoder derom, skal kunden umiddelbart efter reklamationen, for kundens regning og risiko returnere den påståede mangelfulde vare til Aspect Networks eller til producenten (efter Aspect Networks valg) i original eller forsvarlig emballage. Memory, CPU, indstikskort og lignende skal altid være emballeret i antistatisk emballage. Såfremt emballagen vurderes utilstrækkelig forbeholder Aspect Networks sig ret til at afvise reklamationen og returnere varen til kunden for kundens regning. Såfremt den beskrevne defekt ikke kan konstateres, vil kunden blive kontakt af en af Aspect Networks repræsentanter for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres forbeholder Aspect Networks sig ret til at fakturere den forbrugte tid på fejlsøgning til den enhver tid gældende timepris. Der faktureres pr. påbegyndt 30 minutter. Aspect Networks dækker ikke skader eller mangler opstået ved forkert anvendelse af varen. Aspect Networks fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel i forbindelse med indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes, at kunden har backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter.

 

1.6             Garanti
Aspect Networks yder ikke selvstændig garanti på de leverede varer, men Aspect Networks overdrager automatisk og i videst muligt omfang producentens eventuelle garanti direkte til kunden, hvis dette er muligt, i det kunden herefter vil være underlagt producentens eventuelle garantivilkår.

 

1.7             Returnering af varer
Som udgangspunkt har kunden ingen returret, medmindre der undtagelsesvis foreligger en skriftlig aftale med Aspect Networks herom. Såfremt der foreligger en skriftlig aftale med Aspect Networks om returret, kan Aspect Networks kræve, at returnering skal ske direkte til producenten, herunder at producentens eventuelle officielle RMA-procedure skal benyttes.

 

1.8             Ansvarsbegrænsning
Ved salg af varer er Aspect Networks ApS erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Aspect Networks med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige salgsprisen for den leverede vare, som har givet anledning til, at kravet rejses. Aspect Networks erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr. 150.000. Aspect Networks skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at den af Aspect Networks solgte vare ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Aspect Networks' side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden leverandør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå fra erstatning fra Aspect Networks. 

 

Hosting mv. (Serviceydelser)
 

2.1          Abonnementsindgåelse                                                                                           I forbindelse med kundens bestilling til Aspect Networks vil kunden modtage en ordrebekræftelse og en betalingsanmodning om betaling for den bestilte serviceydelse. Ved betaling accepterer kunden, at have bestilt den serviceydelse der fremgår af ordrebekræftelsen, og kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår.

 

2.2          Levering                                                                                                           Aspect Networks forbeholder sig ret til at vente med at oprette og starte serviceydelsen indtil betaling er sket i overensstemmelse med den fremsendte betalingsanmodning. Når betaling er sket, vil oprettelsen ske snarest muligt og normalt inden for 15 hverdage. Ved forsinkelse udover denne frist vil kunden modtage besked herom. Kunden fraskriver sig retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af forsinkelse. Kunden kan dog annullere ordren, hvis ikke serviceydelsen er oprettet og startet inden 40 hverdage efter betaling er sket, medmindre dette beror på kundens egne forhold.

 

2.3            Betaling                                                                                                                  Alle serviceydelser faktureres efter Aspect Networks ApS' til enhver tid gældende prisliste. Alle priser er angivet i danske kroner, eksklusive moms og eventuelle andre udgifter. Kunden forpligter sig til at tilmelde alle løbende betalinger til Betalingsservice. Aspect Networks er berettiget til at ophæve aftalen uden yderligere varsel, hvis en kunde efter påkrav fra Aspect Networks, ikke tilmelder sin betaling til Betalingsservice. I det omfang der undtagelsesvis må fremsendes opkrævninger til en kunde, accepterer kunden, at Aspect Networks opkræver et faktureringsgebyr stort kr. 75,00 pr. opkrævning. Alle fakturaer udstedt af Aspect Networks er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. Aspect Networks er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr. 100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i løbende betalinger for noget krav mod Aspect Networks, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

Yderligere betingelser for brug af serviceydelserne

2.4             Brug af server- og linjekapacitet
Aspect Networks stiller den fornødne linie- og server kapacitet til rådighed. Såfremt kundens anvendelse af serviceydelsen medfører ekstreme eller urimelige belastninger på kapaciteten, der direkte eller indirekte påvirker Aspect Networks øvrige kunder, forholder Aspect Networks sig ret til at ophæve aftalen mellem kunden og Aspect Networks og lukke kundens serveradgang med øjeblikkelig virkning. Aspect Networks vil dog i første instans kontakte kunden med henblik på undersøgelse af brugsmønstret (udelukke virus, hackere eller fejl). Herefter vil Aspect Networks fremsætte påkrav om øjeblikkelig reducering af forbruget. Aspect Networks forbeholder sig ret til at opkræve særskilt vederlag for eventuel forøget trafik ved misbrug af Aspect Networks serviceydelser.

 

2.5             Mass-mailing og spam
Mass-mailing, spam og large-scale e-mail udsending er ikke tilladt, medmindre kunden skriftligt kan dokumentere accept fra samtlige modtagere af sådanne forsendelser. Enhver misbrug, der kan resultere i registrering af IP'er i Aspect Networks IP-klasse som spam-værter eller henvendelser fra tredje part som modtagelse af spam, anses som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Aspect Networks og kunden, som giver Aspect Networks ret til at ophæve aftalen mellem kunden og Aspect Networks og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og Aspect Networks kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage.

 

2.6             Scanning og probe tests
Enhver scanning, sikkerhedstest, prope test eller lignende test for DoS angreb m.v. på en af Aspect Networks registrerede IP-adresser skal forgå i samarbejde med Aspect Networks og med et skriftligt varsl på minimum 1 hverdag før den aktuelle test. Varslingen skal ske for at opretholde et minimum beredskab i tilfælde af fejl, problemer eller nedbrud som følge af testen. Såfremt kunden fortager én af ovenstående beskrevne tests, uden aftale med Aspect Networks, anses det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Aspect Networks og kunden, som giver Aspect Networks ret til at ophæve aftalen mellem kunden og Aspect Networks og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og Aspect Networks kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage.

 

2.7             Licenser
Enhver licens opnået i forbindelse med leje af udstyr, placering af udstyr og ASP brug forbliver Aspect Networks' ejendom. Såfremt licenseret software bliver installeret på kundens eget udstyr, er det kundens ansvar at afinstallere det licenserede software ved aftalens ophør uanset hvilken årsag.

 

2.8             Krænkelse af retsforskrifter og andres rettigheder
Kunden forpligter sig til at anvende Aspect Networks' serviceydelser på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder, samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke kan finde sted. Aspect Networks' serviceydelser må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Såfremt Aspect Networks konstaterer overtrædelser af kundens pligter som anført ovenfor eller strafbare forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, betragtes det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem kunden og Aspect Networks, og Aspect Networks kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Aspect Networks afgør suverænt, hvornår der i denne forbindelse kan være tale om overtrædelse af kundens pligter.

 

2.9             Registrering eller flytning af domænenavne
Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for retten til domænenavnet. Kunden indestår for, at kundens brug eller aktive anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at kunden ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod retsforhold.
Kunden påtager sig at friholde Aspect Networks for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse, flytning eller anvendelse af domænenavnet krænker tredje part. Ved registrering af .DK domæner, accepterer kunden samtidigt, at kunden er omfattet af DIFO's til enhver tid gældende regler, og at kunden vil acceptere afgørelser fra det af DIFO nedsatte Klagenævn, andre klagenævn med samme kompetence samt domstolsafgørelser af enhver art. En domæneregistrering eller -flytning vil normalt være gennemført 4 hverdage efter bestilling. Det er kundens ansvar at alle relevante oplysninger for domænet foreligger i korrekt form og muliggør oprettelsen/overflytningen af domænet. Såfremt domænenavnet efter 3 hverdage fortsat ikke er registreret/flyttet eller såfremt informationerne for domænenavnet ikke er korrekte, skal kunden gøre Aspect Networks opmærksom på dette. Aspect Networks påtager sig intet ansvar for, at domænenavnet registreres/flyttes eller at informationerne for domænenavnet er korrekte.

 

2.10           Fornyelse af domænenavne
Aspect Networks forsøger så vidt muligt at registrere alle domænenavne, således at det er kunden, der anføres som betaler. Kunden har dermed ansvaret for rettidig betaling af domænefornyelsen. Er Aspect Networks efter særlig aftale anført som betaler, er det Aspect Networks ansvar, at betaling sker rettidigt. Fakturering for domænet vil i disse tilfælde ske fra Aspect Networks til kunden, og ikke fra TLD-udbyderen. Enhver manglende betaling af fornyelse af domænet er kundens ansvar, og Aspect Networks friholdes for ansvaret, såfremt domænet ikke opretholdes.

 

2.11           Drift af domæneservice udenfor Aspect Networks' ansvarsområde
Aspect Networks er ikke ansvarlig for utilgængeligheder såfremt Aspect Networks ikke står for driften af domænenavne; såkaldte dns-servere. Ethvert eksternt domæne skal opsættes til at pege på én, af Aspect Networks specificeret record, via CNAME records. Enhver direkte angivelse via IP-adresser (A-records) garanteres ikke af Aspect Networks.

 

2.12           Backup
Medmindre andet angives, opretholder Aspect Networks ApS en fast backup cyklus med 7 dages gendannelse (restore). Aspect Networks ApS opretholder backup 7 dage tilbage. Det er således kundens eget ansvar at foretage backup udover nævnte periode. Ved gendannelse af slettede data fra kundens side kontaktes Aspect Shared Hosting Support. Afhængig af dataenes størrelse, faktureres kunden for den forbrugte tid, i forbindelse med gendannelse. Det påhviler Aspect Networks ApS at opbevare og udføre backup forsvarligt, rettidigt, og uden nævneværdig belastning af kundens produkter. Aspect Networks ApS opretholder følgende komplette backup:

7 dage tilbage fuld backup, dagligt
1 måned fuld backup
Kvartal fuld backup

 

2.13           Support
Aspect Networks supporterer via e-mail og telefon. Aspect Networks yder ingen garanteret support via Instant Messagning (IM) eller øvrige online chat systemer. Enhver support givet i forbindelse med IM produkter og lignende services er ikke underlagt Aspect Networks forretningsbetingelser, SLA eller kvalitet heraf. Aspect Networks support yder dagligt kundesupport mellem kl.09:00 og 16:00 via support@aspectnetworks.dk, eller telefon 43 33 11 55. Udenfor daglige åbningstider, må Aspect Networks Døgn Support kun kontaktes på samme nummer, i forbindelse med driftsnedbrud af nedenstående karakter indenfor Aspect Networks ApS ansvarsområde.:

Server nedbrud
Linie problemer
Kritiske problemer i lokalt netværk
Reetablering af kritiske data
I henhold til aftaler under udvidet SLA

Endvidere må Aspect Networks Døgn Support kun benyttes til driftsforstyrrelser. Enhver misbrug af supporten udenfor åbningstider vil blive faktureret efter gældende timetakster. Aspect Networks vil i øvrigt orientere om den aktive driftsstatus på hjemmesiden  www.aspectnetworks.dk.

 

2.14           Automatisk fornyelse og opsigelse af abonnementer

2.14.1        Abonnementerne fornyes automatisk 1 måned før abonnementets udløb.

2.14.2        Medmindre andet er angivet, kan abonnementet til enhver tid opsiges af kunden med 3 måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke.

2.14.3       Alle opsigelser af produkter, ydelser og abonnementer skal ske via brevpost til Aspect Networks, med angivelse af kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt de produkter, ydelser og domæner der opsiges. Abonnementer kan ikke opsiges ved nedlukning af domæne-navne, flytning af domæne-navne eller ved undladelse af betaling.

2.14.4        Aspect Networks er fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til det/de opsagte domæne(r). Ønsker Aspect Networks at lukke abonnementer, abonnementstyper eller særtjenester, kan Aspect Networks opsige abonnementet med 1 måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvist blive tilbagebetalt.

2.14.5       For opsigelse af Small Business Server Hosting gælder i øvrigt følgende: Et Hosted Exchange abonnement indebærer ret til at downloade en fuld licenseret Outlook klient. Licensen er betinget af et Hosted Small Business Server abonnement hos Aspect Networks ApS, og såfremt abonnementet opsiges, er kunden derfor forpligtet til at afinstallere denne Outlook klient på det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv.

 

2.15           Ansvarsbegrænsning
Aspect Networks ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Aspect Networks med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til, at kravet rejses. Aspect Networks erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr. 150.000. Aspect Networks skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at Aspect Networks' ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Aspect Networks' side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden netværksoperatør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå erstatning fra Aspect Networks. Omkostninger vedrørende telekommunikation mellem kunden og Aspect Networks' opkoblingspunkt oppebæres af kunden.

 

2.16         Overdragelighed                                                                                             Kunden er uberettiget til at overdrage sine forpligtelser i henhold til aftalen mellem kunden og Aspect Networks, medmindre Aspect Networks forinden har accepteret dette skriftligt. Kunden accepterer, at Aspect Networks har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen mellem kunden og Aspect Networks helt eller delvist uden særskilt varsel og samtykke fra kunden.

 

Generelt
 

3.1             Erhvervelse af produkter og ydelser
For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra Aspect Networks, kræves det at kunden er myndig. Ved kundens accept af nærværende forretningsbetingelserne, anses kunden for at have givet sit samtykke til, at Aspect Networks ApS påbegynder procedurer med henblik på at give kunden adgang til de nødvendige services. Som følger heraf afskærer kunden sig retten til at fortryde den afgivne bestilling ved accept af forretningsbetingelserne, jf. den danske forbrugeraftalelov § 12, stk. 2, hvis kunden i øvrigt ville være omfattet af bestemmelsen.

 

3.2             Kontaktoplysninger
Det er kundens pligt, til enhver tid, at oplyse Aspect Networks de korrekte adresse- og kontaktoplysninger såsom CVR-nr., telefon, e-mail og telefax, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og kontraktudfærdigelser. Såfremt Aspect Networks finder kontraktoplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medfølge, at Aspect Networks må lukke for kundens services.

 

3.3             Priser
Alle priser på internetsiden er vist uden moms. Der er ikke tillagt gebyrer eller andre afgifter. Disse vil blive tillagt ved afslutning af køb og vil tydeligt fremgå af bestillingen. Aspect Networks forbeholder sig ret til at annullere en handel, såfremt varen eller servicen ikke kan leveres til den oplyste pris.

 

3.4             Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder, og Aspect Networks er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

 

3.5             Ændring af standardvilkår
Aspect Networks forholder sig retten, til enhver tid, at ændre gældende standardvilkår. Ændringer i standardvilkårene vil blive offentliggjort på Aspect Networks hjemmeside www.aspectnetworks.dk. Foretager Aspect Networks væsentlige ændringer af for kunden forringende art i standardvilkårene, kan kunden opsige abonnementet med 30 dages varsel.

 

Pressemeddelelse

Aspect Networks har fusioneret sine aktiviteter med RackPeople Hosting

16. februar 2011

Aspect Networks og RackPeople Hosting har gennem længere tid arbejdet sammen om implementeringen af de kunder Aspect overtog efter Mondo's konkurs.


Samarbejdet har været så godt, at Aspect Networks og RackPeople Hosting i efteråret 2010 blev enige om at fusionere deres aktiviteter under 2 brands. En erhvervsrettet service og hosting under RackPeople Hosting og et brand målrettet privatsegmentet under ASPECT.


Du kan læse pressemeddelsen her


Du kan besøge RackPeople Hosting her